Anesthesia

Anesthesia
acrylic on 40” round canvas